.:: تلفن های تماس : 02632214415پاسخگویی تا 11 شب و ایام تعطیل : 09108636157 ::.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص انحلال مؤسسه

نام مؤسسه:....................................................................

شماره ثبت مؤسسه : .....................................................

سرمايه ثبت شده مؤسسه :.............................................

شناسه ملی : ..............................................

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-خانم/آقای............................................ داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2-خانم/آقای.............................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3-خانم/آقای.............................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

دستور جلسه : اتخاذ تصميم در خصوص انحلال مؤسسه

1 انحلال مؤسسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت والنهايه مؤسسه بعلت ........................................ منحل اعلام مي‌گردد و خانم / آقای ............................... به شماره ملی .............................  به سمت مدير تصفيه مؤسسه انتخاب گرديد.

2 آدرس مدير تصفيه و محل تصفيه تهران .................. خيابان ............................. كوچه ............... پلاك ....................... كدپستي ........................................... تعيين گرديد.

3 مدير تصفيه با امضاء ذيل صورتجلسه قبولي خود را اعلام و همچنين اقرار به دريافت دفاتر و اسناد و مدارك و اموال مؤسسه نمود.

به خانم/آقای ......................................... (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

 

 

امضاء كليه شركاء:

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تأسيس شعبه مؤسسه

نام مؤسسه:....................................................................

شماره ثبت مؤسسه : .....................................................

سرمايه ثبت شده مؤسسه :.............................................

شناسه ملی : ....................................................

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................ باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

 

1-خانم/آقای............................................. داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

2-خانم/آقای.............................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

3-خانم/آقای.............................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

دستور جلسه : تأسيس شعبه در شهرستان .................................

موضوع : تاسيس شعبه درشهرستان ........... مورد بحث و بررسي واقع و به لحاظ ضرورت امر مورد تصويب واقع شد.

خانم/آقای................................  به شماره ملی ..................... فرزند  ........................ متولد ....................... شماره شناسنامه ..........................

 بعنوان مدير شعبه تعيين و آدرس شعبه عبارتست از  ....................... خيابان ................كوچه ....................   پلاك ...................   كدپستي ...................................... 

 

به خانم/آقای ......................................... (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده

 مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

 

 

 

امضاء كليه شركاء:

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغيير يا اصلاح بعضي از موارد اساسنامه مؤسسه

نام مؤسسه:....................................................................

شماره ثبت موسسه : .....................................................

سرمايه ثبت شده مؤسسه :.............................................

شناسه ملی : ..........................................

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-خانم/آقای...................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2-خانم/آقای...................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3-خانم/آقای...................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

دستور جلسه : اصلاح يا (تغيير) ماده ........................ اساسنامه

با توجه به ماده ........................... اساسنامه و اشكالات بوجود آمده ماده مذكور بشرح ذيل تغيير يا اصلاح مي‌شود ........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

به آقای / خانم ......................................... (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

 

امضاء شركاء :

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغيير موضوع مؤسسه

نام مؤسسه:....................................................................

شماره ثبت مؤسسه : .....................................................

سرمايه ثبت شده مؤسسه :.............................................

شناسه ملی : ..................................................

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-خانم/آقای........................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2-خانم/آقای....................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3-خانم/آقای........................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

دستور جلسه : اتخاذ تصميم در خصوص (تغير موضوع مؤسسه يا الحاق مواردي به موضوع مؤسسه)

موضوع مؤسسه مورد بررسي واقع شد و بشرح زير تغيير پيدا نمود.

در نتيجه ماده ............................... اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح مي‌گردد.

به خانم/آقای ......................................... (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

 

امضاء شركاء 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهم‌الشركه در مؤسسه

نام مؤسسه:....................................................................

شماره ثبت مؤسسه : .....................................................

سرمايه ثبت شده مؤسسه :.............................................

شناسه ملی : ...................................................

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-خانم/آقای..................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2-خانم/آقای..................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3-خانم/آقای.................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

دستور جلسه : نقل و انتقال سهم‌الشركه

1- خانم/آقای............................... به شماره ملی ............................  كه داراي .................................. ريال سهم‌الشركه مي‌باشد مجمع موافقت نمود كه بموجب سند صلح به شماره ........................ مورخ .................... صادره از دفتر اسناد رسمی ............................ مبلغ سهم‌الشركه مذكور به خانم/آقای ....................................... به شماره ملی ........................ فرزند .............................   متولد ..............   شماره شناسنامه ...........................   به آدرس تهران  ......................................  خيابان .....................  كوچه ....................   پلاك ...................   كدپستي ......................................  واگذار و از مؤسسه خارج و ديگر داراي هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه نمي‌باشد.

( و يا)

مجمع موافقت نمود

خانم/آقای......................... به شماره ملی ........................ مبلغ ...................... ريال از سهم‌الشركه خود را به خانم/آقای................................ به شماره ملی ...............................   فرزند  ........................ متولد ....................... شماره شناسنامه .....................   به آدرس تهران  ............   

خيابان .....................  كوچه ....................   پلاك ...................   كدپستي ......................................  واگذار و  سهم‌الشركه خود از ................................  ريال به  .................. ريال كاهش داد.

اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از انتقال بشرح ذیل میباشد :

1 - خانم/آقای ............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه          

 

2- خانم/آقای.............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه           

 

3- خانم/آقای............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه

 

به خانم/آقای ......................................... (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

 

امضاء شركاء و خريدار و فروشنده سهم‌الشركه: