.:: تلفن های تماس : 02632214415پاسخگویی تا 11 شب و ایام تعطیل : 09108636157 ::.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده درخصوص تغيير محل مؤسسه

نام مؤسسه :......................................................

شماره ثبت مؤسسه :.........................................

سرمايه ثبت شده مؤسسه:..................................

شناسه ملی : .................................................

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................

 

باحضور شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-.خانم / آقای ............................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

2-خانم / آقای ...............................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

3-خانم / آقای ..............................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

دستور جلسه : تغييرمحل قانوني موسسه

پس از بحث وبررسي محل قانوني مؤسسه ازتهران ...................خيابان ..............كوچه .................پلاك....... كدپستي .................. به تهران ..........خيابان ..............كوچه .............پلاك............كدپستي ..................................انتقال يافت.

به ............................(احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه)وكالت داده شد كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

 

امضا كليه شركاءحاضر درمجمع:

نمونه صورتجلسه هيئت مديره در مؤسسه

نام مؤسسه : .............................................................

شماره ثبت مؤسسه :.................................................

سرمايه ثبت شده مؤسسه:..........................................

شناسه ملی : ..............................................

 

اعضاي هیئت مدیره مؤسسه......................................ثبت شده به شماره ......................... درساعت................. مورخ.........................باحضوراعضاءدرمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

دستور جلسه:

تعیین سمت و حق امضاء :

1-    ...............................................به شماره ملی .....................................                              

2 - ............................................. به شماره ملی .....................................                              

3- ............................................ به شماره ملی .....................................           

حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ..................... همراه با مهر موسسه معتبر میباشد .     

اعضاي هيات مديره به...................(احدي از اعضا هيئت مديره يامدير عامل يا وكيل رسمي مؤسسه ) وكالت دادند كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به صورتجلسه وپرداخت حق

 الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

 

امضاءاعضاي هيات مديره:

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده در خصوص انتخاب مدیران

نام مؤسسه: .......................................................

شماره ثبت مؤسسه :.........................................

سرمايه ثبت شده مؤسسه:................................

شناسه ملی : ..............................................

مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مؤسسه.................................ثبت شده به شماره ........................... مورخ ................ باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1- خانم / آقای .........................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2- خانم / آقای...........................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3- خانم / آقای ..........................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

دستورجلسه:انتخاب اعضاي هيات مديره

انتخاب اعضاي هيات مديره مورد شورواقع و در نتيجه :

1-   ...............................................به شماره ملی .....................................                              

2 - ............................................. به شماره ملی .....................................                              

3  - ............................................ به شماره ملی .....................................                              

به خانم /آقای .................................................(احدي ازشركا يامديران يا وكيل رسمي مؤسسه)وكالت داده مي شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضا شركاء واعضاي هيئت مديره:

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شرکت........................................................... سهامی خاص به شماره ثبت.......................... و شناسه ملی ...................... مورخ ........................ ساعت.......................... با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ابتداد در اجرای ماده 101 ق.ت

 آقای/خانم............................................ به سمت رئیس جلسه

 آقای/خانم......................................... و ........................................ به سمت نظار

 آقای/خانم.......................................... به سمت منشی جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید. دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه.

تعداد اعضاء هیأت مدیره به................................ نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای/خانم......................................... احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. 

نمونه جلسه هیئت تصفیه

جلسه هیئت تصفیه شرکت منحله ………………..…………….. به شماره ثبت ……………….و شناسه ملی ................ در حال تصفیه در ساعت …………. و مورخ ………….  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

آقای ………………………….. به شماره ملی................  به سمت مدیر تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی شرکت با امضاء آقای/خانم  …………………………..  همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 

جلسه در ساعت………….  خاتمه یافت و به آقای …………………………..   احدی از سهامداران و یا مدیرتصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.