.:: تلفن های تماس : 02632214415پاسخگویی تا 11 شب و ایام تعطیل : 09108636157 ::.

نمونه صورتجلسه انتخاب مدیران و نظار تصفیه

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت منحله …………….……….. به شماره ثبت……..…… و شناسه ملی ....................... در حال تصفیه در ساعت ……….…… مورخ ……….…… در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسب به انتخاب هیئت رئیسه  انتخاذ تصمیم گردید در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………….......………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

 

سپس دستور جلسه مبنی بر انتخاب مدیران و نظار تصفیه به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

آقایان/ خانم ها………….......……….. به شماره ملی ..................  به سمت  مدیر یا مدیران برای  مدت ….....…… سال انتخاب گردیدند و آقایان/ خانم ها ………….......………..به شماره ملی ................. به سمت ناظر/ نظار برای مدت ….....……  سال انتخاب گردیدند.

جلسه در ساعت….....……   خاتمه یافت و به آقای………….......………..    احدی از سهامداران و یا مدیر تصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید. 

نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت

جلسه هیئت مدیره شرکت............................................به شماره ثبت ...... و شناسه ملی .............در ساعت....... با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل گردید و سرمایه تعهدی شرکت
به مبلغ
…........................... ریال طی گواهی بانکی شماره ....................... مورخ ......................... بانک........................ شعبه................... پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت 100% پرداخت شده می باشد.

در صورتیکه جلسه اکثریت می باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه الزامی است .

 

جلسه در ساعت ............. خاتمه یافت و به آقا/ خانم............................. وکالت داده می شود با مراجعه به ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر اقدام نمایند.

 

 

محل امضاء هیئت مدیره 

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت   ................................... سهامی خاص به شماره ثبت .............. در ساعت ..............  مورخ ..............  با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.

در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

1ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………….......………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

 

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بی نام به بانام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

کلیه سهام بی نام شرکت به تعداد ………......… سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بانام تبدیل گردید. در نتیجه ماده………  در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.

سرمایه شرکت  مبلغ ………......………..   ریال منقسم به ………......…   سهم ………….......………..   ریالی                                                                                                                     

بانام که تماماً/ 35% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.                            ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام بی نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بانام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.

 

جلسه در ساعت  ………  خاتمه یافته و به آقا/خانم ………......………..  احد از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید. 

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت  ...................................    سهامی خاص به شماره ثبت  .........   در ساعت ............  مورخ  ............   با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.

در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

1ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………….......………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

 

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بانام به بی نام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

کلیه سهام با نام شرکت به تعداد ............    سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام  بی نام تبدیل گردید. در نتیجه ماده ............  در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.

سرمایه شرکت  مبلغ……..……….. ریال منقسم به............  سهم …………..…….. ریالی بی نام که تماماً 35% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.                           

ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام با نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بی نام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.

جلسه در ساعت………..   خاتمه یافته و به آقا/خانم………….......……….. احدی از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضا هیات رئیسه

نام و نام خانوادگی                    نام و نام خانوادگی             نام و نام خانوادگی             نام و نام خانوادگی

رئیس جلسه…….......………..       ناظر…….......………..           ناظر…….......………..            منشی……......……..

 

 

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت :…………...............………………

شماره ثبت شرکت :…………………………                                    

 سرمایه ثبت شده :…………….……………

شناسه ملی : ......................................

صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………در ساعت …………مورخ……....…… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء تشکیل گردید

الف: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………… در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی  قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ.................................................. به مبلغ ....................... از محل ............................ ریال افزایش یافت.

ب: سرمایه شرکت مبلغ ...........................................ریال منقسم به سهم ..............................ریالی با نام/ بی نام یا تواما که تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافت.

ج: ماده ...................اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد. 

د: به خانم/ آقای ........................................... احدی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:

1-   رئیس جلسه

2-   ناظر جلسه

3-   ناظر جلسه

منشی جلسه