.:: تلفن های تماس : 02632214415پاسخگویی تا 11 شب و ایام تعطیل : 09108636157 ::.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت :…………...............………………

شماره ثبت شرکت :…………………………                                    

 سرمایه ثبت شده :…………….……………

شناسه ملی : ......................................

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………در ساعت………مورخ…….....…با حضور کلیه / اکثریت سهامداران  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………….......………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ……….......……ریال به مبلغ ……….......……ریال از محل ( 1ـ پرداخت نقدی 2ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت 3ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت 4ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام ) تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت  مورد تصویب مجمع واقع شد.  

ج : به هیات مدیره اختیار داده می شود که  نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ ……….......……ریال ( و یا تا میزان مبلغ ……….......……ریال و یا تا مبلغ واریزی ……….......……حداکثر دو مدت……….......……نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

 

امضای اعضای هیات مدیره:

 

1ـ رئیس جلسه……......…2ـ ناظر جلسه…….....……3ـ ناظر جلسه……....……       4- منشی جلسه…….....……  

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت های سهامی خاص

نام شرکت :…………...............………………

شماره ثبت شرکت :…………………………                                    

 سرمایه ثبت شده :…………….……………

شناسه ملی : ......................................

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره……… به ساعت…………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای………….....………..به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای………….....………..به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای………….....………..به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………….....………..به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص کاهش سرمایه بعلت زیان های وارده موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ………….......ریال منقسم به………… سهم………….......ریالی به مبلغ………….......ریال منقسم به………… سهم ریالی کاهش یافت.

ج : ماده………… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم / آقای………….....………..احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت  اقدام نماید.

 

امضاء هیات رئیسه:

1ـ رئیس هیات جلسه...............................   2ـ ناظر جلسه...............................  

     3ـ ناظر جلسه......................................        4ـ منشی جلسه...............................   

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت :…………...............………………

شماره ثبت شرکت :…………………………                                    

 سرمایه ثبت شده :…………….……………

شناسه ملی : ......................................

صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….… در ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

 الف:  براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………….… شرکت که اختیار عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری را به هیات مدیره تفویض نموده با رعایت تشریفات وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ  ………………… ریال منقسم به ………… سهم  …….................…… ریالی با نام / بی نام و یا تواماً که تماماض پرداخت شده می باشد کاهش یافت.

ب: ماده …………  اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای …….................…… احدی از سهامداران اعضای هیات مدیرهـ وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود. که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضای اعضای هیات مدیره:

................................       2ـ................................       3ـ................................      4ـ................................       

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت :…………...............………………

شماره ثبت شرکت :…………………………                                    

 سرمایه ثبت شده :…………….……………

شناسه ملی : ......................................

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………  سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………در ساعت ………… مورخ…………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای …………........………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای …………........………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای …………........………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای…………........………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: پیشنهاد هیات مدیره وگزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در اجرای مواد 189 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت  مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ............................ ریال منقسم به ...............  سهم ..............  ریالی به ....................... ریال منقسم به ..............  سهم ....................... ریالی کاهش یابد و به هیئت مدیره در اجرای ماده 192 لایحه اصلاحی قانون تجارت اختیار داده می شود که نسبت به طی مراحل قانونی و ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

ج: ماده: ..............  اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم/ آقای ...................................... (احدی از سهامداران وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره  ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضاء هیات رئیسه:

1ـ رئیس جلسه ......................... 2ـ ناظر جلسه ...................

 

3ـ ناظر جلسه........................... 3ـ منشی جلسه...................

نمونه صورتجلسه انحلال در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت :…………...............………………

شماره ثبت شرکت :…………………………                                    

 سرمایه ثبت شده :…………….……………

شناسه ملی : ......................................

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….…........…………   سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………ساعت …………  با حضور کلیه / اکثریت شرکاء  در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ……………......……..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………......……..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………......……..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………......……..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت ……………......……..   پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ……………......……..  منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی ) ……………......……..  به شماره ملی به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ……………....کوچه ……………....پلاک ……………....کدپستی……………....  می باشد.

مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود. 

امضاء رئیس جلسه             امضاء ناظر جلسه        امضاء  ناظر جلسه   امضاء منشی جلسه              

 

امضاء مدیر یا مدیران تصفیه: