.:: تلفن های تماس : 02632214415پاسخگویی تا 11 شب و ایام تعطیل : 09108636157 ::.

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت :…………...............………………

شماره ثبت شرکت :…………………………                                    

 سرمایه ثبت شده :…………….……………

شناسه ملی : ......................................

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ..................................سهامی خاص ثبت شده به شماره ................... در تاریخ .......... ساعت....................با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ……...............…………  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……...............…………  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……...............…………  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……...............…………  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه،  تغییر موضوع  یا ( الحاق مواردی به موضوع شرکت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت و ماده ............................ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای ...................................... احدی از سهامداران ( یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضا هیات رئیس جلسه:

رئیس جلسه ....................     ناظر جلسه ....................      ناظر جلسه ....................       منشی جلسه ....................       

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت :…………...............………………

شماره ثبت شرکت :…………………………                                    

 سرمایه ثبت شده :…………….……………

شناسه ملی : ......................................

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ...................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ............ در تاریخ ........ ساعت ............ با حضور کلیه سهامداران/ اکثریت سهامداران درمرکز شرکت تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای …………..........………به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای …………..........………به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای …………..........………به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای…………..........………به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه که  تغییر  نام  شرکت می باشد بحث و بررسی  و مقرر گردید که نام شرکت به ……...........………تغییر یابد و در نتیجه ماده ..........………اساسنامه  به شرح مذکور اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای …………..........………(احدی از سهامداران یا مدیران یاوکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه  به اداره ثبت  شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه  و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید.

 

رئیس جلسه .....................   ناظر جلسه........................   ناظر جلسه .........................     منشی جلسه................

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت :…………...............………………

شماره ثبت شرکت :…………………………                                    

 سرمایه ثبت شده :…………….……………

شناسه ملی : ......................................

جلسه هیات مدیره شرکت ........... سهامی خاص  ثبت شده به شماره ............ با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ......... .ساعت .................. در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره ………………  ماده …………… اساسنامه شرکت تصویب شد. آدرس قانونی شرکت از .........………………  خیابان .........………  کوچه.........………  پلاک.........………  کدپستی.........………  به آدرس .........………  خیابان .........………  کوچه.........………  پلاک.........………  کدپستی.........………  تغییر یابد.

 

ب: به آقای / خانم  ..............………  احدی از مدیران یا سهامداران با وکیل رسمی شرکت  وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضاء اعضاء هیات مدیره:

 

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   ……………………    4 ـ  ……………………

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت :…………...............………………

شماره ثبت شرکت :…………………………                                    

 سرمایه ثبت شده :…………….……………

شناسه ملی : ......................................

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ......... در تاریخ ............. ساعت....................با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای .......................................  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای .......................................  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای .......................................  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای.......................................  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

 

ب: دستور جلسه،  تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از آدرس ............................................................................  خیابان ......................کوچه...................... پلاک..................... کدپستی ................. به آدرس......................................................................  خیابان................... کوچه.................. پلاک ................  کدپستی................... تغییر یافت و ماده  ................  اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

 

ج: به خانم/ آقای............................. (احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبث صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضاء هیات رئیسه جلسه:

رئیس جلسه: ...........................   ناظر جلسه :  ........................... ناظر جلسه : ...........................  منشی جلسه : ...........................

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت :…………...............………………

شماره ثبت شرکت :…………………………                                    

 سرمایه ثبت شده :…………….……………

شناسه ملی : ......................................

صورتجلسه هیات مدیره شرکت ………….………….………  سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ………ساعت……در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

هیات مدیره موافقت نمود که خانم/آقای ………...................……به شماره ملی ..........با واگذاری ……...................……کلیه سهام خود به خانم/آقای  …………… به شماره ملی  ............... فرزند ……………متولد ……………به شماره شناسنامه……………صادره از……………به آدرس خیابان ……………کوچه……………پلاک……………کدپستی……………از شرکت خارج شد.

و یا :

خانم/آقای ………............…به شماره ملی  ............................. با واگذاری ….............……سهم  از سهام خود به خانم/آقای……….................…به شماره ملی .................  فرزند ……………  متولد……  به شماره شناسنامه……………  صادره از …………  به آدرس ……………  خیابان……………  کوچه……………  پلاک……………  کدپستی……………  تعداد سهام خود را به ……………  سهم کاهش داد.

 

امضاء اعضاء هیات مدیره:

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   ……………………    4 ـ  ……………………

 

 

امضاء خریدار                                                 امضاء فروشنده