.:: تلفن های تماس : 02632214415پاسخگویی تا 11 شب و ایام تعطیل : 09108636157 ::.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص كاهش سرمايه و خروج شريك در مؤسسه

نام مؤسسه:....................................................................

شماره ثبت مؤسسه : .....................................................

سرمايه ثبت شده مؤسسه :.............................................

شناسه ملی : ...........................................

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-خانم/آقای.....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

الف : دستور جلسه : كاهش سرمايه مؤسسه و خروج شريك از مؤسسه

1- خانم/آقای.................................... به شماره ملی ........................... بادريافت مبلغ  ......................... ريال سهم‌الشركه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه ندارد.

2- خانم/آقای....................................... به شماره ملی ................................. بادريافت مبلغ  ......................... ريال سهم‌الشركه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه ندارد.

ب : سرمايه مؤسسه از مبلغ ............................................ ريال به ............................................ ريال كاهش يافت در نتيجه ماده .............................. اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي‌گردد.

اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد :

1 - خانم/آقای ............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه          

 

2- خانم/آقای.............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه           

 

3- خانم/آقای............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه

ج : به خانم/آقای............................................  (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

 

امضاء شركاء : 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص كاهش سرمايه مؤسسه

نام مؤسسه:....................................................................

شماره ثبت مؤسسه : .....................................................

سرمايه ثبت شده مؤسسه :.............................................

شناسه ملی : ........................................................

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

2-خانم/آقای...................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

3-خانم/آقای.................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

دستور جلسه : كاهش سرمايه مؤسسه

الف:درخصوص كاهش سرمايه مؤسسه بحث وبررسي شد

1-خانم/آقای ....................................... به شماره ملی .................................... بادريافت مبلغ  ......................... ريال از صندوق مؤسسه سهم‌الشركه خود را به ....................... ريال كاهش داد.

2-خانم/آقای.....................................به شماره ملی ..................................... با دريافت مبلغ  ....................... ريال از صندوق مؤسسه سهم‌الشركه خود را به  ....................... ريال كاهش داد.

ب: سرمايه مؤسسه از مبلغ  ................................... ريال به ...................................  ريال كاهش يافت و ماده ........................... اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي‌گردد.

ج: به خانم/آقای .......................................................  (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

اسامی شرکاء و ميزان سهم‌الشركه هریک پس از كاهش سرمايه بشرح ذیل میباشد :

1 - خانم/آقای ............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه          

 

2- خانم/آقای.............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه           

 

3- خانم/آقای............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه

 

امضاء شرکا : 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه موسسه و ورود شريك جديد

نام مؤسسه :..............................................................................

شماره ثبت مؤسسه :.................................................................

سرمايه ثبت شده مؤسسه :........................................................

شناسه ملی : ...................................................

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

 

1- خانم/آقای ...................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

2-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

3-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

دستورجلسه: افزايش سرمايه و ورود شريك جديد

1- .............................. به شماره ملی .............................. فرزند .........................متولد ......شماره شناسنامه.............. به آدرس تهران ............. خيابان ..................كوچه .....................پلاك ..................كدپستي ....................باپرداخت مبلغ.....................ريال به صندوق مؤسسه درزمره شركاء مؤسسه درآمد.

2- .............................. به شماره ملی ............................... فرزند .........................متولد ......شماره شناسنامه.............. به آدرس تهران ............. خيابان ..................كوچه .....................پلاك ..................كدپستي ....................باپرداخت مبلغ.....................ريال به صندوق مؤسسه درزمره شركاء مؤسسه درآمد.

3- سرمايه مؤسسه از مبلغ..................................ريال به .............................ريال افزايش يافت وماده.........

اساسنامه مؤسسه بشرح مذكور اصلاح ومديرعامل يا هيئت مديره اقرار به دريافت وجه افزايش سرمايه نمود.

اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد :

1-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

2-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

3-خانم/آقای.................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

به ........................(احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه ) وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاء ذيل ثبت اقدام نمايد.

 

 

امضاءشركاء:

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه مؤسسه

نام مؤسسه :..............................................................

شماره ثبت مؤسسه:....................................................

سرمايه ثبت شده مؤسسه:............................................

شناسه ملی : ...........................................................

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

2-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

3-خانم/آقای.................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

دستور جلسه :افزايش سرمايه مؤسسه

افزايش سرمايه مؤسسه مورد بحث وبررسي قرار گرفت :

1- خانم/آقای........................... به شماره ملی ............................... باپرداخت ...............ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را  از ..........................ريال به......................ريال افزايش داد.

2- خانم/آقای......................... به شماره ملی ...............................باپرداخت ...............ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را  از ..........................ريال به......................ريال افزايش داد.

3-  خانم/آقای......................... به شماره ملی .............................باپرداخت ...............ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را  از ..........................ريال به......................ريال افزايش داد.

درنتيجه سرمايه موسسه از ..........................ريال به...................................ريال افزايش يافت وماده...........اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي گردد.

اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد :

1-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

2-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

3-خانم/آقای.................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

مدير عامل يا هيئت مديره مؤسسه اقراربه دريافت وجوه افزايش سرمايه نمود.

به خانم / آقای ........................(احدي ازشركاءيا مديران ياوكيل رسمي مؤسسه )وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذيل دفاترثبت اقدام نمايد.

امضاء شركا:

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغيير نام مؤسسه

نام مؤسسه :......................................................

شماره ثبت مؤسسه :.........................................

سرمايه ثبت شده مؤسسه:..................................

شناسه ملی : ..................................................

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-.......................................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

2-.......................................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

3-.......................................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

 

دستور جلسه:اتخاذتصميم درخصوص تغييرنام مؤسسه

پس از بحث وبررسي نام مؤسسه از.................................................به ...............................تغييريافت.

به ..........................(احدي ازشركا يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه ) وكالت داده مي شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد .

 

 

امضا كليه شركاء