نوشته شده توسط Super User دسته: Latest
منتشر شده در 13 اسفند 1391 بازدید: 2749
پرینت

 

 

 

آئين‌نامه جدید رتبه بندی و احراز صلاحيت شرکتهاي انفورماتيكي

« آئين‌نامه جدید رتبه‌بندی شركت‌های انفورماتیکی برای اجراء به دبيرخانه شورای عالی انفورماتيك كشور ابلاغ شد.» 

به موجب مصوبات جلسه مورخ 22/6/1383 و جلسه مورخ 29/3/1384 شوراي‌عالی انفورماتيك كشور آئين‌نامه جديد رتبه‌بندي شركت‌هاي انفورماتيكي ويرايش نهايي گرديده و براي اجرا به دبيرخانه شورا ابلاغ شد. براساس آئين‌نامه مذكور با توجه نهايي شدن  اظهارنامه‌هاي مالياتي شركت‌هااز مردادماه هر سال ،  امكان دريافت مدارك رتبه‌بندي براساس آئين‌نامه جديد از تاريخ 25/10/1384 ميسر است .

  توجه 

در  آئين‌نامه جدید طبقه‌بندي شركت‌های انفورماتيكي كليه عمليات اعم از ثبت اطلاعات و رتبه‌بندي و احرازصلاحيت تحت وب خواهدبود. در روش جديد براي سهولت و جلوگيري از رفت و آمدهاي غيرضروري برنامه‌اي مبتني بر وب طراحي شده است تا شركت‌ها از راه دور اطلاعات مربوط به خود را وارد و يا تكميل نمايند.لذا كليه شركت‌هايي كه قصد احراز صلاحيت درشوراي عالي انفورماتيك را دارند مي‌توانندجهت دريافت نام کاربری وگذرواژه به دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور مراجعه نمايند.  

آیین نامه احرازصلاحیت شرکتهای انفورماتیکی

مصوب شورای عالی انفورماتیک کشور 

مقدمه

شوراي عالي انفورماتيك به منظور توسعه پويايي شركتهاي انفورماتيكي و گسترش فناوري‌هاي انفورماتيكي و ايجاد امكان توزيع كار و قراردادها، شركتهاي انفورماتيكي را براساس آيين‌نامه زير، احراز صلاحيت و طبقه‌بندي مي‌نمايد.

 ماده 1ـ شرايط كلي شركتهايي به عنوان شركتهاي انفورماتيكي احراز صلاحيت و رتبه‌بندي مي‌گردند كه:

1-1- اساسنامه آنها در ارتباط مستقيم با فعاليت‌هاي انفورماتيكي باشد.

 1-2- داراي مديرعامل تمام وقت با مدرك تحصيلي حداقل ليسانس در رشته‌هاي مرتبط ونیزحداقل دونفرکارشناس تمام وقت باشند.

 تبصره: براي مديران عاملي كه حائز اين شرط نيستند، با تشخيص دبيرخانه شورا عمل خواهد شد.

 1-3- فرم خوداظهاري فهرست تفصيلي احراز صلاحيت را تكميل نموده باشند.

 1-4- اظهارنامه مالياتي سال قبل وبرگ قطعی سال قبل از آن را كه  تمام صفحات آن ممهور به مهر حوزه مالیاتی زیربط سازمان امور مالياتی رسیده  باشد، ارائه کرده باشند

 1-5-  دبيرخانه شورا  ساز و كار مناسب اجراي اين آيين نامه را بگونه‌اي فراهم خواهد كه دریافت و تایید مدارک به طور غیرمتمرکز در سراسر کشور و احراز صلاحیت و رتبه بندی در اسرع وقت به صورت الکترونیک و متمرکز در دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک صورت پذیرد.

 ماده 2ـ روش اجرا

 2-1- ملاك‌هاي ارزيابي 

2-1-1- نيروي انساني، درآمد و رضايت مشتريان سه عامل اصلي ارزيابي شركتها مي‌باشد.

 تبصره 1: دبيرخانه شورا با انجام پروژه‌اي، شيوه تبديل رضايت مشتريان به ملاك‌هاي كمي را تبديل مي‌نمايد.

 تبصره 2: تا مشخص شدن ملاك‌هاي كمي ارزيابي رضايت مشتري، دو عامل نيروي انساني و درآمد مبناي محاسبه مي‌باشد.

 2-1-2- سهم عامل نيروي انساني 80 درصد و عامل درآمد 20 درصد از امتياز كل شركت مي‌باشد. 

2-2- محاسبه عامل درآمد

 2-2-1- ميزان درآمد مشمول ماليات اظهار شده در اظهارنامه‌هاي مالياتي يا برگه قطعي مالياتي شركتها ملاك محاسبه عامل درآمد مي‌باشد.

 2-2-2- ميانگين دو سال آخر فعاليت ملاك ارزيابي است.

 2-2-3- براي شركتهاي با فعاليت كمتر از دو سال،  اظهارنامه مالياتي يا برگ قطعي سال فعالیت ملاك ارزيابي است.

 2-2-4- درآمد حاصل از صادرات موضوع مواد قانونی بند الف و ب ماده 141 و بند ب ماده 113 برنامه توسعه مندرج در جدول شماره الف-2 اظهارنامه های دو سال مورد بررسی به درآمد مشمول مالیات اضافه می گردد. 

2-3- محاسبه عامل نيروي انساني:

 2-3-1- ميزان حقوق و دستمزد اظهار شده در جدول مربوط به حقوق و دستمزد پرداختي اظهارنامه مالياتي (جدول 14) ملاك سنجش عامل نيروي انساني شركتها است.

 شركتهايي كه به هر دليل نتوانند اظهارنامه مالياتي ارائه نمايند، مجموع حقوق و دستمزد مشمول و غيرمشمول مندرج در ليست بيمه طي يك سال ملاك ارزيابي است. تبصره: براي شركتهاي با سابقه كار كمتر از يك سال، ارائه حداقل سه ليست ماهانه بيمه تامين اجتماعي ممهور شده به مهر سازمان تأمين اجتماعي، مبناي ارزيابي مي‌باشد.

 2-4- محاسبه امتیاز کل:

 امتیاز هر شرکت از محاسبه فرمول زیر به دست می آید: (ارقام به ميليون ريال مي‌باشد) 

حقوق پرداختی * 6/1 + درآمد مشمول مالیات * 4/0 = y 

(برگرفته از بند 3)             (برگرفته از بند 2) 

ماده 3ـ انتقال امتياز

 3-1- شرکتهایی که بیش از دو سوم از مالکیت شرکت دیگری را در اختیار دارند می‌توانند با ارسال نامه‌اي درآمد مشمول مالیات و حقوق پرسنل شركت تابعه را به میزان درآمد و حقوق‌هاي پرداختی خود اضافه نمایند. 

3-2- ساير شركتها به شرطي مي‌توانند امتياز خود را به شركت ديگري منتقل نمايند كه صورتجلسه مجمع عمومي عادي شركت مبني بر موافقت اكثريت سهامداران با انتقال، ضميمه درخواست باشد. 

3-3- شرکتهایي كه امتياز خود را به شركت ديگري انتقال مي‌دهند، رتبه‌بندي مستقل دریافت نکرده و امتیاز آنها به امتیاز شرکتهای مادر منتقل میشود. این شرکتها نمی‌توانند در هیچ مناقصه ای به طور مستقل شرکت نموده و قرارداد دولتی منعقد نمایند.

 ماده 4ـ وزن هر رشته از مجموع فعالیت های یک شرکت شرکتها همزمان با ارائه مدارک مربوط به محاسبه امتیاز خود، فرم خوداظهاری مربوط به فهرست تفصیلی فعالیت شرکتها را ارائه می‌نمایند. امتیاز هر رشته فعالیت شرکت از ضرب امتیاز کل شرکت در سهم فعالیت اظهار شده در فرم خوداظهاری محاسبه می‌گردد. شرکتها مجازند در هر دوره یکساله نسبت به سال قبل خود، در ارائه فرم خوداظهاری ليست پيوست ـ طبق جدول زير ـ امتیازات خود را به رشته های ديگر انتقال دهند. 

ردیفامتيازدرصد تغيير

1تا 14930 درصد

2تا 49925 درصد

3تا 199920 درصد

4تا 499915 درصد

5تا 999915 درصد

6بالاي 1000010 درصد

ماده 5ـ گروه بندی امتیازات امتیازات شرکتها در هر رشته براساس جدول زیر تبدیل به رتبه می شود. در برگهای احراز صلاحیت و رتبه بندی فقط شرکتها در هر رشته اعلام و از ارائه امتياز و يا رتبه كلي به شركت خودداري خواهد شد. 

      ميزان امتياز  رتبه 

 =>100001

9999<==>50002

4999<==>20003

1999<==>5004

499<==>1505

149<==>506

  شرکت های نوپا7

ماده 6ـ ضوابط شرکتهای تازه تاسیس

 6-1- شرکتهای تازه تاسیس انفورماتیکی به شرکتهایی می گویند که هنوز یک سال مالی از زمان تاسیس ویا فعالیت آنها نگذشته باشد وقادربه ارائه اظهارنامه مالیاتی نباشند.این شرکتها با داشتن شرایط زیر میتوانند درخواست احراز صلاحیت موقت نمایند.

6-2-  اساسنامه آنها در ارتباط مستقیم با فعالیتهای انفورماتیکی باشد.

 6-3- درخواست ارزيابي براي حداکثر دو رشته فهرست تفصیلی فعالیت را ارائه نمايند.

6 -4-  حداقل يك لیست بیمه ماهانه که در آن حداقل سه نیروی تمام وقت مشتمل بر مدیرعامل و دو کارشناس مشغول به کار باشند را ارائه نمايند..

 6-5- مدیرعامل شرکت دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشد.

به این شرکتها برگه احراز صلاحیت موقت با دوره اعتبار یک سال داده خواهد شد. 

ماده 7ـ صدور برگه احراز صلاحيت و رتبه‌بندي

 7-1- ضوابط دوره انتقالدوره انتقال به دوره زماني مابين تصويب طرح جديد تا ابلاغ نهايي آن براي اجرا، دوره انتقال گفته مي‌شود.در اين دوره شركتهايي كه اعتبار مجوز قبلي آنها به اتمام رسيده و يا بخواهند براساس طرح جديد رتبه‌بندي شوند، با ارائه مدارك زير احراز صلاحيت و رتبه‌بندي مي‌شوند.

7-1-1- ارائه مجوز قبلي احراز صلاحيت و رتبه‌بندي (در صورت وجود اعتبار)

7-1-2- ارائه اظهارنامه (يا برگه قطعمالياتي) دو سال متوالي

7-1-3- ارائه ليست بيمه ماهيانه سال آخر تاييد شده توسط سازمان تامين اجتماعي، در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالياتي

7-1-4- تكميل فرم فهرست تفصيلی فعالیت

 7-1-5-  ارائه، روزنامه رسمی تاسیس وتغییرات بعدی آن درصورت وجود

ماده 8ـ صدور برگه احراز صلاحيت دبيرخانه شورا (يا نماينده آن) پس از تطبيق مدارك ارائه شده با اطلاعات وارد شده، مجوز احراز صلاحيت و رتبه‌بندي جديد را درکوتاه ترین زمان صادر کند.

مجوز احراز صلاحيت و رتبه‌بندي جديد براساس رشته‌هاي فهرست تفصيلي (پيوست شماره3) تنظيم، اعتبار و رتبه شركت در هر يك از آنها به تفكيك درمجوز درج مي‌گردد. به‌گونه‌اي كه در اين مجوز از صدور يك امتياز يا رتبه كلي خودداري مي‌گردد. 

ماده 9ـ به ازای یک رتبه معین درهررشته فعالیت که شرکت درآنها رتبهای دریافت می کند،مبلغی برحسب میلیاردریال درج می شود

(جدول پیوست شماره2).این عدد حداکثر مبلغ هرقرارداد است که شرکت می تواند با کارفرما ببندد.