نوشته شده توسط Super User دسته: Latest
منتشر شده در 13 اسفند 1391 بازدید: 2297
پرینت

 

 

فصل اول : كليات

ماده 1 : مقررات مندرج در اين آيين نامه منحصر به طرحهاي موضوع ماده (2)و اشخاص موضوع ماده (3) 

مي باشد.

ماده 2-مقررات مندرج در اين آيين نامه ، براي تشخيص صلاحيت پيمانكاراني به كار ميرود كه براي كار در طرحها و پروژه هاي زير گواهينامه دريافت مي كنند:

الف – تمام يا بخشي از منابع مالي آنها از بودجه عمومي دولت تامين شده باشد.

ب – طرحهايي كه تامين مالي و يا اجراي آنها در داخل يا خارج كشور نياز به تضمين يا تسهيلات دولتي 

داشته باشد.

ماده 3 – مقررات اين آيين نامه منحصر به تشخيص صلاحيت پيمانكاران زير است:

الف – اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني كه قصد كار در ايران دارند.

ب – اشخاص حقوقي خارجي كه قصد كار در ايران دارند.

پ – اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني كه براي كار در كشورهاي خارجي نياز به تضمين يا تسهيلات 

دولتي دارند.

ماده 4 – اصطلاحات به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي شوند:

الف –سازمان : سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

ب – امتياز صلاحيت : عددي كه بيانگر تخصص و تجربه، توان مالي ، نتايج ار زشيابيهاي دوره اي و تضمين حقوقي در انجام خدمات مي باشد كه از رابطه (1) براساس ماده (9) تعيين مي گردد.

پ – بدهيهاي بلند مدت : وامهاي با وثيقه و بدون وثيقه و وامهاي دريافتني از شركتهاي وابسته يا عضو گروه

ت – بدهيهاي جاري :

وامها و اضافه برداشتيهاي بانكي ، حصه هاي جاري ، بدهيهاي بلند مدت و پرداختني (حسابها و اسناد پرداختني تجاري ، پرداختني به مديران ، شركتهاي عضو يا شركتهاي وابسته ، ماليات بر درآمد، سود سهام پرداختني و ...)

ث : توان مالي بلند مدت (P1):

رقمي كه بيانگر توانايي مالي پيمانكار براي انجام تعهدات و تضمين قراردادها يش مي باشد و از رابطه زير به دست مي آيد:

بدهيهاي بلند مدت – داراييهاي بلند مدت = توان مالي بلند مدت

ج – توان مالي جاري (PC) :

رقمي كه بيانگر توان مالي پيمانكار براي سرمايه گذاري كوتاه مدت در طرحهاي در دست اجرا مي باشد و از رابطه زير به دست مي آيد:

بدهيهاي جاري – داراييهاي جاري = توان مالي جاري

چ : پيمانكار :

شخص حقيقي يا حقوقي كه براي انجام كار، طبق مقررات و شرايط مندرج در اين آيين نامه گواهينامه صلاحيت پيمانكاري دريافت كرده باشد.

ح : پيمانكار حقوقي :

پيمانكاري كه پس از ثبت در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و يا در اداره ثبت اسناد و املاك، با داشتن شرايط لازم ، گواهينامه صلاحيت پيمانكاري دريافت كرده باشد.

خ – پيمانكار حقيقي :

فردي كه با داشتن شرايط لازم ، گواهينامه صلاحيت پيمانكاري دريافت كرده باشد.

د – دارايي ثابت :

سرمايه ،‌اموال ، ماشين آلات  و تجهيزات ، زمين وساختمان ، استهلاك انباشته ، سرمايه گذاريهاي بلند مدت (در شركتهاي فرعي و وابسته ) دريافتنيهاي بلند مدت (حسابها و اسناد دريافتني و تجاري ، دريافتني از مديران و شركتهاي وابسته و عضو گروه و ساير دريافتنيها) سرقفلي ،‌حق اختراع، علايم تجاري و مخارج انتقالي به 

دوره هاي آتي .

ذ – دارايي هاي جاري :

موجودي نقد، سرمايه گذاري در سهام و واوراق بهادار غير از سرمايه گذاريهاي بلند مدت و دريافتنيها و موجوديهاي مواد و كالا .

ر – سرمايه شركت :

مجموع آورده نقدي و غير نقدي شركا كه با عنوان سرمايه در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و اداره ثبت و اسناد و املاك اظهار و ثبت شده باشد.

ز – شركت ايراني :

هر شركتي كه در ايران ثبت و اقامتگاه آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب مي شود.

-       شركت خارجي :

شركتي كه اقامتگاه آن در خارج از كشور جمهوري اسلامي ايران بوده و براي اينكه بتواند به وسيله شعبه يا نماينده خود به امور تجاري يا صنعتي در ايران مبادرت نمايد بايد در مملكت اصلي خود شركت قانوني شناخته شده و شعبه يا نمايندگي آن در اداره ثبت شركتها در تهران به ثبت رسيده باشد.

س –كاركنان:

مستخدميني كه قرارداد كار آنها مشمول بيمه كاركنان (براساس قانون كار و قانون تامين اجتماعي يا استخدام كشوري ) باشد و حق بيمه هاي آنها از سه سال قبل از درخواست گواهينامه پرداخت شده باشد.

ش – كارهاي انجام شده :

كارهاي پايان يافته يا در دست اجرا در هر رشته كه تحويل موقت و يا صورت وضعيت شده باشد.

ص – گواهينامه صلاحيت پيمانكاري :

مدركي كه براساس مقررات اين آيين نامه و به ازاي احراز شرايط لازم از سوي سازمان براي فعاليت پيمانكاري در چارچوب كاربرد اين آيين نامه صادر و طي ترتيبات مقرر در اين آيين نامه اصلاح و تمديد مي گردد.

ض-گردش مالي (P1):

مجموع درآمدها و هزينه هاي پيمانكار در يك سال مالي .

ط : موضوع شركت:

فعاليتهايي كه در اساسنامه شركت تعيين و انجام خدمات پيمانكاري ، منطبق با رشته هاي درخواستي در آن لحاظ و شركت براساس آن تشكيل شده است.